{"state":true,"msg":"\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Samsen Nai, Phaya Thai, BANGKOK<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 Bedroom \/ 1 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t5.39 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Sao Thong Hin, Bang Yai, NONTHABURI<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t4 Bedroom \/ 2 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t3.10 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Sao Thong Hin, Bang Yai, NONTHABURI<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t2 Bedroom \/ 2 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t0 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Bang Wa, Phasi Charoen, BANGKOK<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 Bedroom \/ 1 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t0 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Chong Nonsi, Yan Nawa, BANGKOK<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 Bedroom \/ 1 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t0 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Khlong Tan Nuea, Watthana, BANGKOK<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 Bedroom \/ 1 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t0 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Chong Nonsi, Yan Nawa, BANGKOK<\/a><\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t1 Bedroom \/ 1 BATH<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t0 M THB<\/span><\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t