ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

E-mail: kongkoon@gmail.com

ประวัติการศึกษา

2549   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555  นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • การวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์

แสดง 1 - 20 จาก 0
X Close